Gegevensbescherming 

1. gegevensbescherming in één oogopslag 

Algemene informatie 

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen. 

 Verzamelen van gegevens op deze website 

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website? 

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt de contactgegevens van de websitebeheerder in het gedeelte "Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking" in dit privacybeleid. Hoe verzamelen wij uw gegevens? Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop een pagina wordt geopend). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

 Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

 U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen met betrekking tot gegevensbescherming.

Analysehulpmiddelen en hulpmiddelen van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's. Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende verklaring over gegevensbescherming.

2. Hosting

 Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kunnen onder andere, maar niet uitsluitend, IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, website-toegangen en andere gegevens zijn die via een website worden gegenereerd. De hoster wordt gebruikt voor het uitvoeren van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatfingerprinting) omvat, zoals gedefinieerd door de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het vervullen van zijn serviceverplichtingen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.
Wij gebruiken de volgende hoster:
Compositiv GmbH
Hammer Deich 30
 20537 Hamburg
Germany

Orderverwerking 

 We hebben een overeenkomst voor orderverwerking (AVV) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat vereist is volgens de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

3 Algemene opmerkingen en verplichte informatie 

 Gegevensbescherming 

 De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt. Opmerking over de verantwoordelijke instantie De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:
iNetValue eCommerce GmbH
Büngelerstraße 73
6539 Dinslaken
Telefoon: +49 (0)203 80 85 420
E-mail: info@inetvalue.com 
 De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Bewaartermijn

Tenzij binnen dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen op grond van belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website 

 Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6, lid 1, sub a DSGVO of art. 9, lid 2, sub a DSGVO als er bijzondere categorieën gegevens worden verwerkt op grond van art. 9, lid 1 DSGVO. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van Art. 49 Para. 1 lit. a DSGVO. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via apparaatfingerprinting), wordt de gegevensverwerking bovendien uitgevoerd op basis van § 25 (1) TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Als uw gegevens bovendien nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, verwerken wij deze op basis van art. 6 lid 1 letter c DSGVO. Verder kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We maken onder andere gebruik van tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen die niet beveiligd zijn volgens de wet op gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens naar deze derde landen worden overgedragen en daar worden verwerkt. We willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonlijke gegevens aan veiligheidsinstanties te verstrekken zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking 

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 GDPR)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING IS BEDOELD OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, DSGVO). ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21 (2) VAN DE DUITSE WET OP DE GEGEVENSBESCHERMING).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende 

autoriteit In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep laat andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract te laten automatiseren, aan u of aan een derde te overhandigen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke partij, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

 Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor dit doel en voor verdere vragen over persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen: Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens op onwettige wijze is/wordt uitgevoerd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering. Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen in plaats van verwijdering.
Als u bezwaar hebt gemaakt in overeenstemming met art. 21 (1) DSGVO, moet er een afweging van uw belangen en de onze worden uitgevoerd. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van opslag - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclamemails

 Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die in het kader van de impressumplicht zijn gepubliceerd voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatie. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

4. gegevensverzameling op deze website 

 Cookies 

 Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser. In sommige gevallen kunnen cookies van andere bedrijven ook op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten). Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven. Cookies die worden gebruikt om de elektronische Cookies die noodzakelijk zijn voor het communicatieproces, voor de levering van bepaalde door u gevraagde functies (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of voor de optimalisatie van de website (bijv. cookies voor het meten van het webpubliek) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, tenzij een andere wettelijke basis is gespecificeerd. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming uitgevoerd (art. 6 lid 1 letter a DSGVO en § 25 lid 1TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Als er cookies worden gebruikt door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, om uw toestemming vragen. Serverlogbestanden De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn: browsertype en browserversie Gebruikt besturingssysteem verwijzende URL Hostnaam van de computer die toegang heeft Tijdstip van het serververzoek IP-adres Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - de serverlogbestanden moeten voor dit doel worden verzameld.

Contactformulier

 Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter b DSGVO, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij een effectieve afhandeling van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1 letter f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO) indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij een effectieve afhandeling van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6 lid 1 letter f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO) indien hierom is verzocht; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

5. analysetools en reclame

Matomo

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo. Matomo maakt gebruik van technologieën die pagina-overschrijdende herkenning van de gebruiker mogelijk maken om gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of device fingerprinting). De informatie die Matomo verzamelt over het gebruik van deze website wordt opgeslagen op onze server. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen. Met behulp van Matomo kunnen we gegevens verzamelen en analyseren over het gebruik van onze website door websitebezoekers. Zo kunnen we onder andere achterhalen wanneer welke pagina's zijn bekeken en uit welke regio ze komen. Ook verzamelen we verschillende logbestanden (bijv. IP-adres, verwijzer, gebruikte browsers en besturingssystemen) en kunnen we meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (bijv. klikken, aankopen, etc.).
Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

IP-anonimisering

We gebruiken IP-anonimisering voor de analyse met Matomo. Dit betekent dat je IP-adres voor de analyse wordt ingekort, zodat het niet meer duidelijk aan jou kan worden toegewezen.

Hosting

We hosten Matomo uitsluitend op onze eigen servers zodat alle analysegegevens bij ons blijven en niet worden doorgegeven.

6. nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief 

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Voor de afhandeling van de nieuwsbrief maken we gebruik van nieuwsbriefdienstverleners, die hieronder worden beschreven.

Sendinblue

 Deze website gebruikt Sendinblue voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlijn, Duitsland. Sendinblue is een dienst waarmee onder andere het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die je invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van Sendinblue in Duitsland.

Gegevensanalyse via Sendinblue

Met behulp van Sendinblue kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. We kunnen bijvoorbeeld zien of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links er eventueel is geklikt. Op deze manier kunnen we onder andere bepalen op welke links het meest is geklikt. We kunnen ook zien of bepaalde vooraf gedefinieerde acties werden uitgevoerd na het openen/klikken (conversiepercentage). Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of je een aankoop hebt gedaan nadat je op de nieuwsbrief hebt geklikt. Sendinblue stelt ons ook in staat om de nieuwsbriefontvangers onder te verdelen ("clusteren") volgens verschillende categorieën. Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen bijvoorbeeld worden onderverdeeld op basis van leeftijd, geslacht of woonplaats. Op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden afgestemd op de respectievelijke doelgroepen. Als je niet wilt dat Sendinblue je nieuwsbrief analyseert, moet je je afmelden. Hiervoor plaatsen we een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht. Gedetailleerde informatie over de functies van Sendinblue vind je op de volgende link: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/.

Wettelijke basis

 De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

Bewaartermijn

De gegevens die u verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden blijven hierdoor onaangetast. Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres door ons of door de leverancier van de nieuwsbriefdienst opgeslagen in een zwarte lijst, indien nodig, om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang. Raadpleeg voor meer informatie de gegevensbeschermingsbepalingen van Sendinblue op: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/.

Orderverwerking

 We hebben een overeenkomst voor orderverwerking (AVV) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat vereist is volgens de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

7. plugins en tools

 Google-weblettertypen

 Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browsercache om teksten en fonts correct weer te geven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor krijgt Google de informatie dat deze website via uw IP-adres is opgevraagd. Het gebruik van Google WebFonts is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij een uniforme weergave van het lettertype op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) zoals gedefinieerd door de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt. Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

 Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevens die op deze website worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn gemaakt. Voor dit doel analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google. De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.